MENU

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van CLAUDIA OELE WEDDINGS AND EVENTS, KVK: 63 61 52 90 in OOST-SOUBURG. 

CLAUDIA OELE WEDDINGS AND EVENTS heeft respect voor jullie privacy en vindt een zorgvuldige omgang met jullie persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De bescherming van jullie persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jullie het idee hebben dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij jullie hoe wij met persoonsgegevens om gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Om jullie te helpen de meest fantastische trouwdag of evenement te organiseren hebben wij enkele persoonsgegevens nodig.  Zo registreren wij o.a. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van het bruidspaar. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die jullie opgeven gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan jullie hebben gecommuniceerd.


Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die jullie ons hebben gegeven om zullen enkel worden gebruik voor de organisatie en ondersteuning van jullie huwelijk/evenement. Wij zullen jullie persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Met bedrijven die jullie  gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jullie persoonsgegevens zullen wij jullie hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken bewaren wij conform wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@claudiaoele.nl   

 

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

SLUIT