MENU

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Claudia Oele Weddings and Events, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Claudia Oele Weddings and Events: Claudia Oele Weddings and Events, handelend onder de naam Claudia Oele Weddings and Events gevestigd te Oost-Souburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 63.61.52.90.
 3. Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Claudia Oele Weddings and Events een bruiloft organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd. 
 4. Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Claudia Oele Weddings and Events te organiseren bruiloft.       
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Claudia Oele Weddings and Events en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 6. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Claudia Oele Weddings and Events of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van Claudia Oele Weddings and Events.

Artikel 2 – totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax) een aanbod van Claudia Oele Weddings and Events aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Claudia Oele Weddings and Events schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.
 2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 3. Indien Claudia Oele Weddings and Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een getekende overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
 4. De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Claudia Oele Weddings and Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Claudia Oele Weddings and Events anders aangeeft. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Claudia Oele Weddings and Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.    
 7. Aanbiedingen en offertes /voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 8. Het staat Claudia Oele Weddings and Events altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal Claudia Oele Weddings and Events dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

Artikel 3 – uitvoering van de overeenkomst

 1. Claudia Oele Weddings and Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Claudia Oele Weddings and Events heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Claudia Oele Weddings and Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Claudia Oele Weddings and Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Claudia Oele Weddings and Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Claudia Oele Weddings and Events zijn verstrekt, heeft Claudia Oele Weddings and Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Claudia Oele Weddings and Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Claudia Oele Weddings and Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 
 5. Indien door Claudia Oele Weddings and Events of door Claudia Oele Weddings and Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Claudia Oele Weddings and Events dan wel door Claudia Oele Weddings and Events ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 

Artikel 4 – wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Claudia Oele Weddings and Events zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Claudia Oele Weddings and Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 4. In afwijking van lid 4.3. zal Claudia Oele Weddings and Events geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Claudia Oele Weddings and Events kunnen worden toegerekend. 
 5. Claudia Oele Weddings and Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Claudia Oele Weddings and Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 

Artikel 5 – leveringstermijnen

 1. Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Claudia Oele Weddings and Events.
 2. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Claudia Oele Weddings and Events. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6 – betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50 % van het geoffreerde bedrag tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Claudia Oele Weddings and Events anders is overeengekomen. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Claudia Oele Weddings and Events anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 14 dagen voor de bruiloft een tweede factuur voor het restant van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk voor de bruiloft te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten zoals reiskosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Claudia Oele Weddings and Events is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Claudia Oele Weddings and Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Claudia Oele Weddings and Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Claudia Oele Weddings and Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Claudia Oele Weddings and Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Claudia Oele Weddings and Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.  
 6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7 – onderzoek, klachten en reclames

 1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Claudia Oele Weddings and Events te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Claudia Oele Weddings and Events ingediende facturen, tijdig te voldoen. 
 2. Claudia Oele Weddings and Events dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele toestand. 

Artikel 8 – opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Claudia Oele Weddings and Events heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Claudia Oele Weddings and Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Claudia Oele Weddings and Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Claudia Oele Weddings and Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Claudia Oele Weddings and Events zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 4. Claudia Oele Weddings and Events is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Claudia Oele Weddings and Events ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft. 
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Claudia Oele Weddings and Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Claudia Oele Weddings and Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 6. Claudia Oele Weddings and Events behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 7. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Claudia Oele Weddings and Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 60 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 80 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van het bruiloft zelf het vergoeden van de volledige overeen gekomen prijs voor betreffende bruiloft door opdrachtgever Claudia Oele Weddings and Events impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke Claudia Oele Weddings and Events aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

Artikel 9 – aansprakelijkheid en schade

 1. Claudia Oele Weddings and Events sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit : 
  1. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen. 
  2. Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derden. 
  3. Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derden. 
  4. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Claudia Oele Weddings and Events en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Claudia Oele Weddings and Events kunnen worden toegerekend. 
  5. Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locatie dan wel op het nautische gebied. 
  6. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft. 
  7. Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan Claudia Oele Weddings and Events nimmer aansprakelijk gesteld worden. 
  8. Spullen van de betreffende leverancier die achter blijft op een bruiloft is niet voor Claudia Oele Weddings and Events, dit is eigen risico en eigen verantwoording. Claudia Oele Weddings and Events kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
 2. Indien Claudia Oele Weddings and Events aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van eenmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 2000 euro (zegge tweeduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Claudia Oele Weddings and Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Claudia Oele Weddings and Events toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Claudia Oele Weddings and Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie. 
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Claudia Oele Weddings and Events of zijn ondergeschikten. 

Artikel 10 – uitbesteding werk aan derden

 1. De opdrachtgever machtigt Claudia Oele Weddings and Events om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Claudia Oele Weddings and Events aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Claudia Oele Weddings and Events met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
 2. Producten en/of diensten die niet door Claudia Oele Weddings and Events zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen.
 3. Claudia Oele Weddings and Events wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
 4. Indien Claudia Oele Weddings and Events als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan Claudia Oele Weddings and Events nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.
 5. Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Claudia Oele Weddings and Events pogen hiertussen te bemiddelen echter Claudia Oele Weddings and Events kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Artikel 11 – rechten

 1. Niets van wat opdrachtgever van Claudia Oele Weddings and Events heeft bekomen mag worden verveelvoudigd d.m.v. druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Claudia Oele Weddings and Events behoudt ten alle tijde de rechten.

Artikel 12 – overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Claudia Oele Weddings and Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Claudia Oele Weddings and Events niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Voor zover Claudia Oele Weddings and Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Claudia Oele Weddings and Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 – geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Claudia Oele Weddings and Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Claudia Oele Weddings and Events het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 14 – toepasselijkheid recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Claudia Oele Weddings and Events en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing. 

Artikel 15 – wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Middelburg. 
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. 

 

 

SLUIT